Témata ÚLŠ 2016

Každé téma má svou barvu. Rozlišíte je tak snadno v podkladech, harmonogramu i přímo na mlýně.

Podklady ke stažení v PDF

Podklady ke čtení

Téma 1 - Podpora vzdělavatelů
V roce 2017 by mělo odstartovat řešení jednoho z témat Strategie Junáka 2022 pod názvem Podpora vzdělavatelů.

Dokument Strategie Junáka o podpoře vzdělavatelů hovoří takto:
Připravme pro vzdělavatele metodiky napomáhající přípravě kvalitní vzdělávací akce, vytvořme jednoduché a přívětivé prostředí s pouze nutnou byrokracií.

Cílový stav: Existuje aktualizovaný portál pro vzdělavatele, jenž slouží k podpoře vzdělavatelů, obsahuje metodiky, databázi programů a aktivit. Existuje aktuální databáze vzdělavatelů ochotných pomoci i mimo svoji domovskou vzdělávací akci.

Na ULŠ: Chceme se společně s vámi věnovat diskusi o tom, jakou podporu reálně potřebujete, jaká je aktuálně vyhovující a kde vnímáte deficit. Co konkrétně by přispělo k tomu, abyste svou práci mohli dělat s radostí a kvalitně.

Očekávaný výstup: Doporučení pro ústřední orgány k zadání a realizaci strategického tématu Podpora vzdělavatelů (jaký má být cílový stav, navrhované aktivity, projekty vedoucí k naplnění cílového stavu)

Současné nástroje podpory a otázky do diskuse:

Dotační podpora vzdělávacích akcí
• Je dotační podpora z pohledu vzdělavatelů dostatečná? Jaké náklady si vzdělavatelé na kurzech platí ze svého a je to pro ně únosné?
Instruktorské vzdělávání
• Je nabídka instruktorského či lektorského vzdělávání dostatečná? Co chybí? Jaký obsah, jaké formáty vzdělávání?

Ovčin – odbor pro vzdělávání
• Jsou vzdělavatelé spokojeni se servisem, který jim nabízí odbor pro vzdělávání? Co chybí?
• Uvítali by vzdělavatelé jiné podpůrné nástroje typu supervize, mentoring?

Legislativa
• Jsou současná pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí nastavena tak, aby nebyla pro vzdělavatele demotivační?

SkautIS
• Zjednodušil převod agendy do skautISu byrokratickou náročnost vzdělávacích akcí? Co vzdělavatelům v této věci vyhovuje a co naopak?

Ústřední lesní škola
• Je role ÚLŠ nyní nastavena dobře vzhledem k potřebám vzdělavatelů? Co chybí/přebývá?
• Potřebují či chtějí vzdělavatelé další formáty setkávání?

Metodické materiály, podklady
• Existují nyní tyto zdroje: Příručka k čekatelské zkoušce, Příručka k vůdcovské zkoušce, Metodika k postojovým kompetencím, portál Kurzy kurzům
• Jaké další metodické materiály vzdělavatelé potřebují? Jaký má být jejich formát? Je relevantní výše nastíněný portál pro vzdělavatele? Co by měl obsahovat a jak by měl fungovat?

Informační zdroje pro vzdělavatele
• Nyní existuje: Křižovatka coby hlavní zdroj informací, konference vzdělavatelů (automaticky jsou přidáváni šéfové aktuálních ročníků lesních akcí, šéfové tradičních/velkých nelesních kurzů, zájemci, kteří se sami přihlásí), FB Skautské vzdělávání
• Jsou informace o vzdělávání pro vzdělavatele dostatečné? Dostávají se k nim? Vyhovují vzdělavatelům kanály, které nyní fungují a jejich nastavení?

Diskuze k tématu 1 probíhá na Křižovatce.

Téma 2 - Revize Vůdcovské zkoušky
V následujícím roce až roce a půl chceme udělat obsahovou revizi vůdcovské zkoušky. Stávající obsah používáme nyní cca 7 let a je na čase zhodnotit jeho relevanci vzhledem k aktuálním potřebám organizace, vedoucích oddílů, společnosti apod.

Na ÚLŠ: Chceme téma otevřít a revizi zahájit. Chceme představit plán, jak k revizi přistoupit, a posbírat k němu připomínky. Chceme nabídnout kurzům, vzdělavatelům, aby na revizi spolupracovali. A chceme zde také uspořádat první setkání zájemců a posbírat první hrubé podněty k revizi obsahu VZ jako takovému

Podkladové materiály

Návrh zadání revize VZ (Google dokument)

Téma 3 - Soulad nabídky a poptávky ve vzdělávání

V posledních dvou letech se ve skladbě zájemců o skautské vzdělávání projevují dva hlavní trendy:

Přetlak čekatelských kurzů
Čekatelské kurzy jsou svou kapacitou hluboko pod poptávkou.

Skladba účastníků na kurzech
Roste počet zájemců o vzdělávání (hlavně čekatelské a vůdcovské) z řad starších členů, kteří již pracují, mají rodinu apod. Jde zpravidla o navrátivší se bývalé členy nebo o dospělé nováčky, kteří skauting neprožili jako děti či dospívající.

V minulém roce jsme téma na ÚLŠ krátce otevřeli. Přestože byla opakovaně avizována velká poptávka po čekatelském vzdělávání, objevil se pouze jeden nový ČLK a jeden ze stávajících svou nabídku uzpůsobil. Dále naopak nabízíme akce, o které opakovaně zájem není. Letos bychom se proto o souladu nabídky a poptávky chtěli bavit hlouběji na základě níže položených otázek.

Otázky pro ULŠ: Jak dokáže skautské vzdělávání a my jako jeho poskytovatelé na tyto či další budoucí trendy reagovat? Jsme ochotni nabízet jiný typ vzdělávání, než ten, na který jsme po léta zvyklí? Co nám popř. v přizpůsobení nabídky brání? Co lze udělat pro to, aby nabídka a poptávka ve skautském vzdělávání byla v co největším v souladu? Potřebujeme speciální vzdělávání pro dospělé nováčky, kteří skautingem neprošli? Jak by mělo vypadat?

Očekávaný výstup: Společná diskuse, hledání cesty, jak můžeme pomoci sladit nabídku a poptávku, jakou roli jako vzdělavatelé máme. Možným výstupem může být i doporučení pro ústředí orgány, pokud nějaké vyplyne.

Podkladové materiály

Prezentace: Statistiky kurzů v uplynulých letech a výhledy vývoje členské základny v klíčových věkových kategoriích. (převzato z loňské prezentace náčelníků)
Zmapování situace zájmu o ČLK v roce 2016 – informace od kurzů.

Diskuze k tématu 3 probíhá na Křižovatce.

Kam zmizelo téma Myšlenky ve vzdělávání?
Jedno z témat avizovaných v létě byly Skautské myšlenky ve vzdělávání. Náčelnictvo na svém zářijovém zasedání provedlo revizi Strategie Junáka, během které byla toto téma vyřazeno. V reakci na to jsme ho stáhli jako jedno ze tří diskusních témat v plénu na ÚLŠ a zvažujeme jeho případné zařazení v rámci sdílení zkušeností.

Máš chuť na nějakém tématu chuť spolupracovat již před ÚLŠ? => Napiš na uls@skaut.cz